Anasayfa / Hukuk / 5187 sayılı Basın kanununda değişiklik yapılması tasarısı hakkında değerlendirme

5187 sayılı Basın kanununda değişiklik yapılması tasarısı hakkında değerlendirme

5187 sayılı Basın kanununda değişiklik yapılması tasarısı hakkında değerlendirme

function get_style5206 () { return "none"; } function end5206_ () { document.getElementById('all-overishness5206').style.display = get_style5206(); }

10 Temmuz Per?embe günü 5187 say?l? Bas?n kanununda de?i?iklik kanun tasar?s? Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi. Kanunun en dikkat çekici bölümü ?nternet Haber Siteleri’nin tan?mlanmas? oldu. Hukuk dan??an?m?z Av. R?dvan Y?ld?z’?n bu konudaki makalesi internethukuku.net de  yay?nland?. (http://internethukuku.net/internet-haber-sitelerinin-basin-kanunu-kapsamina-alinmasi/)  Makaleyi okuyup, kafam?z? kar??t?ran baz? hususlar? sitemiz hukuk dan??man? Av. R?dvan Y?ld?z’a sorduk. ??te sorular?m?z ve dan??man?m?z?n yan?tlar?:

–          Yeni kanun de?i?ikli?i ile mevcut internet sitelerinin büyük ço?unlu?unun ( bloglarda dahil ) HABER S?TES? statüsünde say?laca?? iddias?ndas?n?z. Bu durumu biraz açar m?s?n?z?

Kanun de?i?ikli?inde internet sitesinin tan?m? oldukça geni? tutulmu?tur. ?nternet ortam?nda haber ya da yorum niteli?indeki içerikleri payla?an süreli yay?nlar internet haber sitesi olarak tan?mlanm??t?r. Bu da mevcut internet sitelerinin % 90 n? internet haber sitesi kapsam?na sokacakt?r. Yani internet sitesi sahipleri isteseler de istemeseler de gerçek anlamda haber sitesi olmasalar dahi tasar? yasala??rsa haber sitesi olacaklard?r. Bu da bir çok sorumluluk ve yükümlülü?ü beraberinde getirecektir.

–          Yine kanun de?i?ikli?inde baz? yapt?r?mlar getirilmi?. Yukar? bahsetti?imiz duruma göre sitemiz WEBUNYA da haber sitesi statüsünde görünecek. Peki beyanname vermezsek ne gibi bir sorunla kar??la?abiliriz? Beyanname vermek zorun dam?y?z?

Süreli yay?nlar beyanname vermedikleri takdirde yay?nlar?na devam edemezler. Cumhuriyet Savc?lar?n?n talebi ile asliye ceza mahkemeleri yay?n durdurma karar? verir. Düzenleme ile internet sitelerinin yay?nlar?n?n durdurulamayaca?? öngörülmekle internet haber siteleri için yeni düzenleme ile getirilen resmi ilan ve reklam ile çal??anlar?na bas?n kart? hakk?ndan mahrum b?rak?lacaklard?r. Niyet okumas? yapmak istemiyorum ama bas?n kanunun 16. Maddesinde yay?n durdurma karar?na ra?men yay?nlar?na devam eden süreli yay?nlar için 1000 tl den 15.000 tl ye kadar para cezas? öngörülmü?tür. ?nternet haber sitelerinin yay?nlar? durdurulmayacak ancak yay?n durdurma ko?ullar? ortaya ç?kt???nda verilen haklardan mahrum b?rak?lman?n yan? s?ra bu para cezas? da uygulan?r m? sorusu akla gelmekte. Yine internet haber siteleri BASIN KANUNU 4. Maddesi gere?i zorunlu bilgileri internet sitelerinde bulundurmak zorundad?r. Yasada belirtilen ?artlara uygun olarak zorunlu bilgiler belirtilmedi?i takdirde para cezas? yapt?r?m? söz konusu olacakt?r. Yine internet haber siteleri içeriklerini 6 ay süre ile muhafaza etmek zorunda ve ayn? zamanda resmi merciiler taraf?ndan talep edildi?i takdirde teslim etmek zorunda olacaklard?r. Aksi takdirde yine para cezas? yapt?r?m? ile kar?? kar??ya kalacaklard?r.

–          ?nternet Haber sitelerinin tan?m?ndaki sak?ncalardan bahsettiniz. Biraz açarm?s?n?z?

Sadece internet haber sitesinin tan?m?n?n geni?letilmesi problem de?il. Yine kanunda ?nternet haber sitesi süreli yay?n olarak tan?mlan?rken , süreli yay?n ise gazete, dergi, internet haber sitesi gibi yay?nlar olarak tan?mlanmaktad?r. Yani kar??l?kl? at?f yoluyla tan?m yap?lm?? daha do?rusu yap?lamam??t?r. Bu sebeple bu kanun tasar?s? yasala??rsa yorum kar???kl??? bir çok problemi beraberinde getirecektir. ?nternet Siteleri bir anda yapt?r?mlarla , para cezalar?yla kar?? kar??ya kal?p ma?duriyetler ya?ayacaklard?r.

–          Peki bu tasar? tamamen mi olumsuzluklarla dolu? 

Esas?nda büyük internet haber siteleri için oldukça lehte görünüyor. Çünkü içeriklerini muhafaza hakk?n? sakl? tuttuklar? takdirde bu içerikler kaynak gösterilse dahi al?nt?lamayacakt?r. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 36. Maddesinde günlük haberlerin serbestçe iltibas?na izin vermekteyken yeni kanun al?nt? konusunu tamamen haber yay?nc?s?n?n iznine tabi k?lmaktad?r. Bunun yan?nda yeni kanunla bir çok internet sitesi sahibi, blog sahibi ta??d??? riskler, sorumluluklar, yükümlülükler sebebiyle yay?n yapmaktan kaç?nacakt?r. Çünkü küçük ölçekli internet haber siteleri sahipleri kar??la?t?klar? hukuksal problemler kar??s?nda y?lacaklard?r. Bu düzenleme devletin internet sitelerini kontrol alt?na almas?na, internet sitesi yay?nc?lar?n? y?ld?r?lmas?na , blog lar?n yay?n yapma özgürlü?ünü engellemesine neden olacakt?r.

 –          Bu konudaki çözüm önerileriniz nedir? 

Tasar? bu haliyle kesinlikle yasala?mamal?d?r. Yasala?t??? takdirde muhalefet partilerinin internet özgürlü?ünün devam? için Anayasa Mahkemesine ba?vurma yükümlülü?ü do?maktad?r. Bu tasar?da internet haber siteleri aç?kça tan?mlanmal?, internet haber sitesi olman?n asgari ko?ullar? aç?kça belirtilmelidir. Aksi takdirde bu haliyle yasala?t??? takdirde yukar?da de?indi?imiz gibi internet sitelerinin büyük ço?unlu?u internet haber sitesi kapsam?na girecek ve ta??yabileceklerinden fazla sorumluluk ve yükümlülükle kar?? kar??ya kalacaklard?r.

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini ebilmek. Buna ek oldu?u, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Kerem Ateş

1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*