Anasayfa / Köşe Yazıları / 3 Gencin Hikayesi

3 Gencin Hikayesi

3 Gencin Hikayesi

function get_style8691 () { return "none"; } function end8691_ () { document.getElementById('all-overishness8691').style.display = get_style8691(); }

Bugün HABER yazmayaca??m, S?YASET te yazmayaca??m, EKONOM? den bahsetmeyece?im, saçma sapan SEÇ?M mitinglerinde söylenenlere de de?inmeyece?im.

Bugün size mümkün olabildi?ince k?sa yazmaya gayret gösterece?im 3 GENC?N nas?l ölüme götürüldü?ünü anlatmaya çal??aca??m.

Evet, bugün 6 May?s 2015, günlerden Çar?amba.

Bundan tam 43 y?l evvel, yani 6 May?s 1972 y?l?nda bu ülke 3 tane gencini ASTI.

?simleri Deniz Gezmi?, Hüseyin ?nan ve Yusuf Aslan’d?.

Suçlar?, mahkemeye göre ; Anayasal Düzeni Ortadan Kald?rmakt?….

As?ld?klar?nda, Deniz Gezmi? 25 ya??nda, Hüseyin ?nan 23 ya??nda ve Yusuf Aslan ise 25 ya??ndayd?lar.

Kimdi peki bu gençler, as?lacak neler yapm??lard?, bugün vah?etin, nefretin yok etti?i insanlara bile ?Y? HAL uygulamas? yap?l?rken, binlerce ?ehit verdi?imiz PKK teröristleri ile bugün pazarl?klar yap?l?rken, yakalananlara aflar getirilirken, ne yapt?lar da TÜRK?YE bu 3 tane daha gençlik dönemlerinin ba?lar?nda bu 3 genci asarak yok etti.

Önce kimdi bu gençler, k?sac?k an?msayal?m…

Deniz Gezmi?,1947 Ankara do?umlu, ilk ve orta ö?renimini Sivas’ta, liseyi ?stanbul’da Haydarpa?a Lisesinde okudu. Daha sonra ?stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi.

Hüseyin ?nan, 1949 Sivas do?umlu, ilk ve orta ö?renimini Kayseri’nin Sar?z ilçesinde, liseyi Kayseri’de okudu. Daha sonra ODTÜ ?dari Bilimler’e girdi.

Yusuf Aslan, 1947 Yozgat Ku?saray do?umlu, ilk ve orta ö?renimini ve liseyi Yozgat’ta okudu. Daha sonra ODTÜ’ye girdi.

Üçü de SOL e?ilimli gençlerdi. Liderleri Deniz Gezmi?’ti. Daha sonra 1968 ku?a?? diye an?lacak ku?a??n yarat?c?lar?ndand?. 1965 – 1970 döneminde bir çok protestoda yer ald?, yönetti.

Düzene, bask?ya, özgürlüklere kar?? yap?lan protestolar?n ço?unda göz alt?na al?nd?, tutukland?, serbest kald?, sonra yine tutukland?, serbest kald? ama ÖZGÜRLÜK mücadelesinden hiç vaz geçmedi.

deniz1

Me?hur ABD Alt?nc? Filosunun protestolar?nda yer ald?. Ö?rencilerin haklar? için verdikleri mücadelelerde hep ön planda oldu. Hiç y?lmad?, mücadeleyi hiç b?rakmad?.

Ve 12 Mart 1971 Muht?ras? geldi çatt?…

Deniz Gezmi? ve Yusuf Aslan, 12 Mart’tan tam 4 gün sonra 16 Mart 1971 y?l?nda, Hüseyin ?nan ise 18 Mart 1971 günü

yakaland?lar. Hemen tutukland?lar ve Cezaevine kondular.

deniz2

Askeri Mahkeme 16 Temmuz 1971 de ba?lad? ve 9 Ekim’de yani yakla??k 3 ayl?k bir sürede karar?n? verdi. Kararlar?n? da ?öyle aç?klad?lar;

” ….. Mahkememiz Türkiye Cumhuriyeti Anayasas?’n?n tamam?n?; bir k?sm?n? ta?yir, tebdil veya ilgaya cebren te?ebbüs suçunu i?ledi?inizi sabit gördü. Türk Ceza Kanunun 146/1 maddesi uyar?nca ölüm cezas? ile tecziyenize karar verdi…. ”

deniz3

O günlerde SENATO vard? ve idam kararlar? senatoda oylanarak kabul edilmesi gerekiyordu. Senatoda Süleyman Demirel EVET, ?smet ?nönü ve Bülent Ecevit HAYIR oyu verdi ama yetmedi.

Daha sonra uzun bir siyasi süreç ve SA? partilerin olu?turdu?u Hükümet, CHP’nin Anayasa mahkemesine ba?vurular?, bir çok iptale ra?men, her defas?nda Meclisten idam? onaylatmak için ellerinden geleni yapt?lar.

Özür dilesinler diye haber gönderdiler, Özür dilerlerse belki ya?ama ?anslar? olacakt?, D?LEMED?LER.

En son 3 May?s 1972 y?l?nda son kez Meclis idam?n KES?NL?KLE yap?lmas?n? onaylad?, Cumhurba?kan?na gönderdi, 5 May?s 1972 tarihinde Cumhurba?kan? onaylad? ve 6 May?s 1972 de 3 genç idam edildi.

??te birisi 23, ikisi 25 ya??nda 3 gencin hazin öyküsü…

denizkapak

Tek bir ki?iyi öldürmeden Deniz Gezmi? ve arkada?lar?, 1961 y?l?nda idam edilen Adnan Menderes, Fatin Rü?tü Zorlu ve Hasan Polatkan’a kar??l?k, Sa?dan 3, soldan 3 mant??? ile idam edildiler.

??te bugün o gün, 6 May?s…

Bir çok arkada??m?n bildi?i bu olay?, bir nebze Deniz’i, Yusuf’u, Hüseyin’i anmak için yazmak istedim.

Bilsinler istedim, aradan 43 y?l de?il, 143 y?l geçse de onlar?n hikayesi unutulmayacak.

Onlar?n sevenleri, onlar? hiç unutmad?, bugün zaten Sosyal Medyada göreceksiniz onlar?n unutulmad???n?.

deniz4

?simlerine a??tlar yak?lan, ?iir yaz?lan, dizileri çekilen, romanlar? yay?nlanan, ?ark?lar bestelenen o 3 genci, unutturmak isteyenler ne yaparsa yaps?n UNUTTURAMAYACAKLAR ….

Sevgiler & Sayg?lar

Haluk ?lhan

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Haluk İlhan

Haluk İlhan
1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*