Anasayfa / Köşe Yazıları / 24.İstanbul Türk Müziği Festivali

24.İstanbul Türk Müziği Festivali

24.İstanbul Türk Müziği Festivali

Kültür ve Turizm Bakanl???, ?BB ve TRT Katk?lar?yla                                                                                         

 24.?STANBUL TÜRK MÜZ??? FEST?VAL?

 “Çölle?en Ruhumuzu Müzikle Ye?ertelim”

(1993-2017)

 

Müzik STK’lar?n?n olu?turdu?u, ?stanbul Türk Müzi?i Dernek ve Vak?flar? Dayan??ma Konseyi’nin (MÜZDAK) amac?; “Ülkemizde ve insanlar?n?n gönlünde yasayan halk oyunlar?, halk müzi?i ve sanat müzi?i ürünlerini; gelenekselden faydalan?larak yap?lan yeni çal??malar?; a??klar?, bestecileri, ?ark?lar?, türküleri, yorumcular?, sanatç?lar? bir bütün halinde ve kaliteli bir ?ekilde halk?m?za en iyi ?ekilde  sunmakt?.”

Müzik Dernek/Vak?flar?’n?n, sanatç?lar?n, sanat insanlar?n?n, sponsorlar?n ve bizleri yaln?z b?rakmayan  siz sanatseverlerin sayesinde, ba?ard?k

Konser programi………Te?ekkür ederiz….

 

SUNU?

Ülkemizde, özgün ve alan?nda tek olan “24.?stanbul Türk Müzi?i Festivali” ile, bir kez daha sizlerle birlikte olman?n gururunu ya??yoruz.

Kültür ve sanat ?ehri ?stanbul’un, ?BB ve ?lçe Belediyeler taraf?ndan yapt?r?lan Kültür Merkezleri’nde,  müzik  dernek/vak?flar? ile solist sanatç?lar?m?z; “müzikte kalite”, “sorumluluk” ve “payla??m” prensibinden ?a?madan, “güç birli?i içinde” sizlere seslenecek, bilim/sanat insanlar? “Güzel Sanatlar- Toplum Bilimler Etkile?imi Uluslar aras? Sempozyumu”nda bildirilerini sunacaklar…

Müzik STK’lar? olarak, üniversitelilerin bile Türkçe’yi birkaç yüz kelimeyle konu?tu?u, gençlerin; sanat, edebiyat, bilim, müzik, nitelikli okuma, spor, resim v.b. bir yetenek sahibi olup olmad??? bilinmeyen/ölçülemeyen bir ülkede, onlar?n; sanat/kültür, ileti?im alan?nda geli?mesi, sorunlar?n? çözmesi  konusunda  üzerimize dü?en görevi yapmaya/bu alanda ad?m atmaya, bir olman?n, diri olman?n, üretmenin gurunu ya?atmaya, 24 y?ld?r, sponsorsuz, kendi imkanlar?m?zla müzikseverlere kaliteli müzik sunmaya, popüler kültürün a??rl???ndan/bask?s?ndan uzakla?t?rmaya çal???yoruz.

Sn. Cumhurba?kan?’n?n, 3.Milli Kültür ?uras? aç?l???nda söyledi?i ?u sözler de günlük ya?ant?m?zda önemsenmelidir diye dü?ünüyoruz; “Kültür faaliyetleri ad? alt?nda milli kültürümüze uymayan etkinlikler konusunda dikkatli olmal?y?z. Ça??m?z?n en büyük sorunlar?ndan biri kültürel s??la?mad?r. Hiçbir derinli?i ve kal?c?l??? olmayan i?lerle bir kültür ve medeniyet in?a edilemez. Özellikle gençlerimizi bir ustan?n dizinin dibinde oturtarak gerçek sanat ve kültürü ö?retmeye te?vik etmeliyiz. Kültürün her alan?nda birikimlerimizi sahiplenecek çal??malar? ön plana ç?karmal? ve desteklemeliyiz. Televizyon, internet ve özellikle sosyal medyan?n kültürümüzü yiyip bitirmesine göz yumamay?z. Medeniyetimizden koparsak her ?eyimizi kaybederiz. Kültürümüzü kaybedersek yok oluruz. Kimli?imizi, ki?ili?imizi, özgürlü?ümüzü terk edersek y?llar?n içinde kaybolup gideriz.”

 

Genel kurallar? ile “müzik evrenseldir.” Ancak, Türk müzi?i dendi?inde; “çalg?lar, ezgiler, kullan?lan dil-?ive, makam, ritim, üslub/tav?r vb. özellikleri ile tarihin ve yerelli?in/millili?in öne ç?kmas?” gerekti?ini, konservatuarlarda ve müzik bölümlerinde okuyan ö?rencilerin; “evrensellik ile milliyi/yereli iyi anlamalar?n?n/ay?rt etmelerinin ve uygulamalar?n?n  ?art oldu?unu” dü?ünüyoruz.

24 y?ld?r; sanata ve spora yap?lan her türlü pozitif ayr?mc?l??? destekliyoruz. Bu nedenle MEB’in; “sanat/spor alanlar?nda çal??ma yapan çocuklar?m?za, TEOG s?navlar?nda  %20 – %30’a kadar ek puan verilmesi” karar?n? ve MEB’n?n son yapt??? müfredat çal??malar?nda okullarda Türk müzi?i’ne ve çalg?lar?na yer verilmesini, geç kal?nm?? bir karar olarak görüyor, sonuna kadar destekliyoruz.

 Festival program?m?z içinde yine, geleneksel ödüllerimiz var…Özel TV’lar müzi?e yat?r?m yapmad?klar? için, TRT Müzik Kanal? programlar? öne geçti; “2017/Türk Müzi?i Hizmet Ödülü”, 24 y?l aral?ks?z kurucu olarak Günler içinde yer alan, Bak?rköy Mus?ki Konservartuar? Vakf? Ba?kan?  Sn. Y?lmaz PAMUKÇU’ya, “2017/Türk Müzi?i  Ele?tirmen Ödülü” Gazeteci-Yazar Sn. Burhan AYER?’ye,  “2017/Türk Müzi?i Hizmet Ödülü”, son iki sempozyum bildirilerini basarak, bilime/sanata  destek sa?layan Avc?lar Belediye Ba?kan? Sn.Handan TOPRAK BENL?’ye, “2017/Y?l?n Kültür Program? Ödülü”, Fasl-? Anadolu-Sn.Sema Dalg?ç’a-TRT Müzik, “2017/Y?l?n Türk Müzi?i Program? Ödülü”, Y?ld?zlar Alt?nda-Sn.Ay?en Birgör’e-TRT Müzik, “2017/Y?l?n Türk Halk Müzi?i Program? Ödülü”, Çal Saz?m Çal-Sn.Hüseyin Akp?nar’a-TRT Müzik huzurlar?n?zda  takdim edilecektir.

Alan?nda, ‘özgün ve tek Türk Müzi?i Festivali’ne katk?lar?n? esirgemeyen; Kültür ve Turizm Bakanl???’na, I.B.B. Ba?kanl???’na, TRT Genel Müdürlü?ü’ne, I.B.B. Kültür ve Sosyal ??ler Daire Ba?kanl???’na ve Kültürel Etkinlikler Müdürlü?ü’ne, destek veren;?i?li/Avc?lar/Eyüp/Üsküdar/Bahçelievler/Kocaeli B.B./Bak?rköy/Kad?köy Belediyeleri’ne, tan?t?m/medya sponsorlar?m?z Alaturka Radyo’ya ve  TRT Müzik Kanal Koordinatörü Sn. Süleyman BEKTA?’a, her y?l bizlerle birlikte heyecan?m?z? ve müzi?i payla?may? amaç edinen Beykent Üniversitesi Mütevelli Heyeti Ba?kan?  Sn. Adem ÇEL?K’e ve Beykent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sn. Emin KARAHAN’a, Beykent Üniversitesi  Kurumsal ?leti?im Koordinatörü Sn.Burak Kahveci’ye,10 -12 May?s 2017 tarihleri aras?nda düzenlenen “Güzel Sanatlar-Toplum Bilimler Etkile?imi Uluslar aras? Sempozyumu”na   ev sahipli?i yapan Marmara Üniversitesi Rektörlü?ü’ne, Atatürk E?itim Fakültesi Dekanl???’na ve Güzel Sanatlar Bölüm Ba?kanl???’na, bildiri sunumlar?n?n video çekimlerini yap?p yotube yükleyecek (geçen y?l oldu?u gibi) Akademya Kültür, Sanat ve E?itim Derne?i Genel Koordinatörü Sn. Hayreddin Soykan’a, plaket sponsorumuz Özlem Kristal’e, barkovizyonu haz?rlayan Sn.Erdem Kabak?l?ç’a, kitapç?k kapak tasar?m?n? haz?rlayan Sn.Erdem Ç?plak’a, kitapç?k tasar?m?n? haz?rlayan Sn. Furkan Fedai’ye  sonsuz te?ekkürler ediyoruz.

Referandum sonras?, ülkemizin en çok arzu duydu?u “bar??a/huzura/payla??ma/istikrara/üretime” giden yolda, “her türlü ?iddete, teröre, anar?iye” kar?? “Toplumsal bar?? için: sanat” diyerek, “Bahar? müzikle kar??lamak”, “Çölle?en Ruhumuzu Müzikle Ye?ertmek” için,  Müzik Vak?f/Topluluk/Dernek’lerimiz ve Konuk Sanatç?lar?m?z  ad?na sizleri aram?zda görmeyi diliyoruz… Sayg?lar?m?zla.

 

 

Y.Doç.Dr. Göktan AY

?TÜ Türk Mus?kisi Devlet Konservatuar? Sanatç? Ö?retim Üyesi, MÜZDAK Ba?kan? ve “24.?stanbul  Türk Müzi?i Festivali” Genel Sanat Koordinatörü

 

“24.?stanbul Türk Müzi?i Festivali” Haz?rlama Kurulu Üyeleri;

Nihat Incekara, O?uz Ergüngör, Oktay Erdo?an, Y?lmaz Pamukçu, Ayhan Haksal, Ihsan Özdemir, Vedat Çak?r, Nilgün Güler, Mustafa Uslu, Eren Lehimler, Yusuf Benli, Aykurt Nuho?lu, Ömer Öcal, Saadet Güvenç, Muratkerim Erba?, Ayla Karacan, Serhat Sarpel, Nazmi ?enel, Osman Simav, Tu?rul ?an, Berrin Çelik

Tel: 0212 275 69 65 Fax: 0212 288 48 74 Gsm: 0532 447 1402, goktanay57@gmail.com

      Ortaklar cad. Ak?nc?bay?r?  Sk. 30/15Mecidiyeköy/?stanbul

SEMPOZYUM PROGRAMI ?Ç?N TIKLAYINIZ….

KONSER PROGRAMI ?Ç?N TIKLAYINIZ……

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*