Anasayfa / Köşe Yazıları / 12 Maddede Neden EVET?

12 Maddede Neden EVET?

12 Maddede Neden EVET?

Daha önceki Cumhurba?kanl??? Sistemi ile ilgili de?erlendirmelerimde ayr?nt?l? olarak  anlatt???m konular? bu kez özet olarak i?liyorum. Her maddenin ayr?nt?s?na  yaz?m?n sonunda yer alan linklerden ula?abilirsiniz.

12 Maddede Neden Evet?

1.  Cumhurba?kan?na fermanla ülke yönetecek kadar yetki veren 105. madde de?i?ip potansiyel diktatörlük sistemi son bulaca?? için EVET.

2. Çirkef siyasetle prim yap?p koltuk kapmak son bulaca?? için EVET.

3. Halk?n kendi Cumhurba?kan? aday?n? belirleyerek siyasetteki kast? a?abilmesi için EVET.

4. Devleti yönetmeye talip olanlar?n daha geni? kitleleri ikna etmesi gerekece?i ve bunun da toplumsal uzla?may? mecbur k?laca?? için EVET.

5. Milletvekilli?inin yaln?zca yasama ve halk?n sorunlar? ile ilgilenen bir makam olmas?, i? takipçili?inin son bulmas? için EVET.

6. Ba?ar?s?zlar?n siyasette uzun süre koltuk i?gal etmesinin son bulmas? için EVET.

7. Engel de?il icraat odakl? siyaset için EVET.

8. ?stikrar gerekçesi ile korunan %10 seçim baraj?n?n art?k i?levinin bitmesi nedeniyle dü?ürülerek daha çe?itli bir Meclisin önünü açmak için EVET.

9. Vesayet odaklar?n?n seçilmi?leri bürokratik k?skaca almas?n?n son bulmas? için EVET.

10. Yetki alan? geni? ama hiçbir sorumlulu?u olmayan Cumhurba?kan?na sorumluluk verilmesinin ve i?ledi?i her suçtan yarg?lanmas?n?n önünü açmak için EVET.

11. Yasama, Yürütme ve Yarg?’n?n yetki ve görev alanlar? netle?tirilerek  kuvvetler ayr?l???n?n sa?l?kl? i?lemesi için EVET.

12. ?ç politikadaki istikrars?zl?k sebebiyle d?? politikadaki ba?ar?s?zl???n ve iç i?lerimize d??ar?dan müdahelelerin son bulmas? için EVET.

YAZILAR  :

Cumhurba?kanl??? Sistemi ile Siyasetteki Kast A??lacak http://www.star.com.tr/acik-gorus/cumhurbaskanligi-sistemi-ile-siyasetteki-kast-asilacak-haber-1195623/

Sürekli Hizmet Sürekli ?stikrar ?çin Ba?kanl?k http://dirilispostasi.com/n-28108-surekli-istikrar-surekli-hizmet-icin-baskanlik.html

Parlamenter Sistem Diktatörlü?ün Önünü Aç?yor http://dirilispostasi.com/n-29540-parlamenter-sistem-diktatorlugun-onunu-aciyor.html

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*