Anasayfa / Köşe Yazıları / 1 Aralık bildirisi; HIV çok değişti, peki ya biz?

1 Aralık bildirisi; HIV çok değişti, peki ya biz?

1 Aralık bildirisi; HIV çok değişti, peki ya biz?

Bir buçuk y?l gibi k?sa bir sürede, HIV’e ili?kin negatif alg? ve dilin iyile?tirilmesi konusunda ciddi çal??malar yapan K?rm?z? Kurdele ?stanbul’dan, bu y?l ilk kez duyurdu?u K?rm?z? Kurdele Haftas?nda yeni bir giri?im; 1 Aral?k 2017 Dünya AIDS günü ortak bildirisi.

Geçti?imiz aylarda, HIV alan?nda çal??an farkl? kurum ve payda?lar?n, düzenli bir biçimde bir araya gelerek, ortak çal??malar yapmas? hedefiyle ‘HIV Dan??ma Kurulu (TKCAB)‘in olu?mas?na da öncülük eden K?rm?z? Kurdele ?stanbul’un kaleme ald??? bildiriyi a?a??da okuyabilirsiniz.

Türkiye’de do?rudan ya da dolayl? olarak çal??an sayg?n hekim dernekleri ve sivil toplum kurulu?lar?n?n da görü? ve imzalar? ile destekledi?i bu bildiri, geni? kat?l?m ve benzer hedefler do?rultusunda çal??an derneklerin güçlü ortak hedefler koymalar? bak?m?ndan Türkiye’de bir ilk.

Bildiride imzas? olan ve Türkiye’de HIV’e ili?kin sorunlar?n çözülmesi için katk? sunan tüm kurum ve bireylere te?ekkür ediyor ve henüz imzas? olmayan di?er kurumlar için bildirinin imzaya sürekli olarak aç?k oldu?unu hat?rlamak istiyoruz.

B?LD?R?

HIV çok de?i?ti, ya biz?

HIV’in insanl?k tarihinin en ?ok edici salg?nlar?ndan biri olarak tan?mlan???n?n üzerinden otuz alt?, onu ölümcül olmaktan ç?karan tedavinin ke?fi üzerinden yirmi bir y?l geçti. Bugün, t?p biliminin kat etti?i muazzam yol sayesinde, virüsün ilk günlerde yaratt??? ?ok etkisinden çok farkl? bir noktada, pozitif bir tablo ile yüz yüzeyiz.

K?saca özetlenirse; 

*Dünya’n?n pek çok ülkesinin anneden bebe?e HIV geçi?ini tamamen durdurdu?u,

*HIV pozitif bireylerin kolayca HIV negatif bebek sahibi olabildikleri,

*Modern tedavilerin AIDS’i tamamen durdurarak uzun ve kaliteli bir ya?am imkan? sundu?u, *Kamu deste?i ile fark?ndal?k kampanyalar?n?n yap?ld???, anonim HIV testlerine ve temas öncesi korunma* gibi etkili önleme araçlar?na eri?imin oldu?u ülkelerde yeni bula? oranlar?n?n dramatik bir ?ekilde dü?tü?ü,

*HIV pozitif bireylerin, gündelik hayat?n her alan?nda etkin olmalar?n?n önünde hiçbir engelin kalmad???

bir tablodan bahsetmek mümkün.

Sonuçlar? geçti?imiz y?l yay?nlanan iki çok önemli bilimsel çal??ma** ise düzenli tedavi gören ve virüs yükleri en az alt? ay boyunca belirlenemeyen düzeyde olan HIV pozitif bireylerin virüsü bula?t?rmad?klar?n?, büyük ölçüde kan?tlad?.

Bütün bu geli?meler bir arada de?erlendirildi?inde, HIV pozitif bireylere yönelik ayr?mc?l???n virüsün kendisinden kat kat daha tehlikeli oldu?u aç?kt?r. Özellikle Belirlenemeyen = Bula?t?rmayan*** gibi, HIV tedavi aktivistleri ve bilim insanlar?n?n bugüne kadar sahip olduklar? en güçlü argümanlardan birinin UNAIDS****, CDC*****, ECDC****** gibi otoritelerce onayland??? bir ortamda, ayr?mc? tutum ve davran??lar?n hiçbir aç?klamas? olamaz.

??te tüm bu sebeplerle, bizler, HIV tedavi aktivistleri ve bilim insanlar? olarak HIV pozitiflere dönük bu ayr?mc?l???n son bulmas? için birlikte çal??t???m?z? ve

*Türkiye’de HIV alan?nda çal??an kurumlar?n eri?ti?i i?birli?i kapasitesi ve uluslararas? bilinirlik,

*Bilim insanlar?n?n HIV pozitif bireylerin, ülkenin her yerinde tüm sa?l?k hizmetlerine e?it ?artlarda eri?mesi için yapt?klar? çal??malar,

*Kamunun HIV pozitif bireylerin, geli?mi? ülkelerle e?it ?artlarda ilaç ve tedavi testlerine ula?mas?

konular?ndaki ilerlemeleri mutlulukla duyuruyoruz.

?imdi s?ra, Türkiye’yi HIV’in h?zla yükseldi?i ülkeler aras?ndan ç?karmak için yap?lmas? gerekenlerde. Bu ba?lamda, Türkiye’nin UNAIDS’in koydu?u 90-90-90 hedefine eri?ebilmesi için; 

*Ülke genelinde HIV tan? testlerine güvenle eri?menin önündeki engellerin kald?r?lmas?, *Temas öncesi korunma tedavisi (PrEP) gibi etkin korunma araçlar?n?n kullan?mda olmas? ve *BesittirB gibi önemli bilimsel geli?meleri merkezine alan fark?ndal?k kampanyalar?n?n gereklili?inin alt?n? çiziyor ve tüm payda?lar? bu hedef do?rultusunda birlikte çal??maya davet ediyoruz. 

?mza koyan kurulu?lar:

KL?M?K (Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve Enfeksiyon Hastal?klar? Derne?i),

HIVEND (HIV Enfeksiyonu Derne?i)

EGEHAUM (Ege Üniversitesi HIV/AIDS Uygulama ve Ara?t?rma Merkezi)

Türkiye Aile Planlamas? Vakf?,

Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Ara?t?rmalar ve Dayan??ma Derne?i

Cinsel ?iddetle Mücadele Derne?i,

Cinsel Yolla Bula?an Hastal?klar Derne?i

K?rm?z? ?emsiye Cinsel Sa?l?k ve ?nsan Haklar? Derne?i

Sa?l?kta Genç Yakla??mlar Derne?i

1 Aral?k Genç ?nisiyatifi

Pozitif-?z Sivil Toplum Giri?imi

K?rm?z? Kurdele ?stanbul

 

 

 

Aç?klamalar: 

*PrEP; HIV geçi?ini önlemede kullan?lan, temas öncesi korunma tedavisi, 

** Belirlenemeyen=Bula?t?rmayan, (UequalsU); Amerikan Hastal?k Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) bildirisinde ‘’HIV pozitif bir bireyin ART’yi reçete edildi?i gibi do?ru ve düzenli olarak al?p Belirlenemeyen bir viral yük elde etmesi ve bu seviyede tutmas? durumunda, HIV’in cinsel yollarla bula?t?rma riskinin s?f?r oldu?u anlam?na gelir.’’ ?eklinde tan?mlanm??t?r. Bununla birlikte, cinsel yolla bula?an di?er hastal?klar ve gebelik önleme gibi nedenlerle kondom kullan?m?n halen çok önemli oldu?u da ayr?ca vurgulanm??t?r.

Bilgi linki; bit.ly/UequalsUTurkey

***PARTNER Study, Opposites Attract Study

 **** Birle?mi? Milletler AIDS Program?

*****Amerikan Hastal?k Kontrol ve Önleme Merkezi

******Avrupa Hastal?k Kontrol ve Önleme Merkezi

 

#redribbonweek #kirmizikurdeleistanbul #bilonemsekorun

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*